Rječnik

Pobjedimo rizik zajedno!

Rječnik i pojmovi osiguranja

A B C Č Ć D Ð E F G H I J K
L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

A

Agencija u osiguranju
U pravilu samostalna gospodarska organizacija, koja u ime i za račun osiguravača sklapa ugovore o osiguranju. Za svoj posao dobija proviziju. Ovlaštenja agencija određena su propisima o osiguranju i ugovorom o osiguranju između agencija i osiguravatelja. Po tim ugovorima agencija može raditi isključivo za jednog osiguravatelja ili pak za više osiguravatelja. Agencija je uobičajen naziv za agenta preduzeća.

Agent osiguranja
Osoba koja ima punomoć osiguravatelja za zastupanje u poslovima osiguranja. Opsegom punomoći utvrđena su prava u zastupanju, koja mogu biti različita za pojedine vrste osiguranja. O obimu poslova koje obavlja agent osiguranja ovisi i visina provizije koju osiguravatelj plaća za obavljene poslove.

Avans
Predujam, unaprijed plaćen iznos još neispunjene obaveze iz ugovora o osiguranju. Upravilu označava plaćanje predujma s naslova osiguranjem pokrivene štete ili osigurnine. Avans se isplaćuje kad opseg ili visina obaveze osiguravatelja nije u cjelosti poznat.

B

Bolesnička osiguranja
Skupni naziv za osiguranja za slučaj nesposobnosti i pokriće troškova uzrovanih bolešću. Mogu biti privatna ili socijalna osiguranja

Bolesničko osiguranje za vrijeme putovanja u inostranstvu
Bolesničko osiguranje uređeno za pokriće posebnih opasnosti i potreba za vrijeme puta u inostranstvu. Pokriva troškove liječenja, transporta u slučaju bolesti i prevoza u slučaju smrti osiguranika.

Bonus
Poseban popust ugrađen u cjenik koji se daje osiguraniku koji kroz određeno osigurateljno razdoblje nije imao štete, ili mu je omjer između uplaćene premije i isplaćenih šteta povoljan. Obračunava se godišnje u postotku kod plaćanja premije.

Bruto premija
Naziv za ukupnu premiju, po jednom ugovoru, ili za pojedinu vrstu ili grupu osiguranja, ili za cijelo poduzeće za osiguranje. To je ukupna premija ili cijena osiguranja, tj. iznos koji je dužan uplatiti osiguranik prilikom sklapanja osiguranja ukoliko nije uplata premije drugačije ugovorena (u ratama i sl.).

D

Djelimična šteta
Djelimični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta za razliku os potpunog gubitka. Tim pojmom je obuhvaćen djelimični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta neovisno o tome hoće li u odnosima iz zajedničke havarije biti priznat kao šteta zajedničke havarije ili neće.

Djelimično kasko osiguranje motornih vozila
Za razliku od potpunog kasko osiguranja motornog vozila, koje obuhvaća u uslovima i pravilima osiguranja navedene rizike u njihovoj ukupnosti, ovo osiguranje obuhvaća samo neke od rizika. Tako - samo rizik požara, samo rizik krađe, više rizika ali bez prometne nesreće, itd. S obzirom na prostor djelimično osiguranje može vrijediti samo za određeno mjesto (npr. garaža) ili bilo gdje. Izbor rizika određuje visinu premije.

Dodatna oprema u auto-kasko osiguranju
Kasko osiguranjem obuhvaćeni su dijelovi vozila standardno isporučeni od proizvođača odnosno trgovca. Svi dijelovi i oprema koji nisu standardno isporučeni ili koje osiguranik naknadno ugradi nisu pokriveni kasko osiguranjem ako se posebno, dodatno, ne osiguraju (npr. posebne gume, maglenke, mobitel, itd.)

Doplatak za kratkoročno osiguranje
Kratkoročna premija za osiguranje koja se zaključuje na rok kraći od 1 godine.

E

Evropski izvještaj o nesreći
Obrazac je izrađen od strane Evropske komisije za osiguranje i preporučen osiguravateljima. svrha mu je bila olakšati razmjenu podataka u slučaju saobraćajne nesreće kod koje nije intervenisala policija ili neko drugo nadležno tijelo. Obrazac je sastavljen tako da sadrži sve podatke o vozačima, osiguravateljima, mjestu nesreće, svjedocima, oštećenjima, a sadrži i skicu nastanka nesreće.

F

Franšiza
Sudjelovanje osiguranika u šteti. Naziva se još ugovoreni samopridržaj. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojeg iznosa šteta nije naknadiva iz osiguranja premda je šteta inače pokrivena osiguranjem. Iskazuje se kao postotak od osigurane svote ili štete, odnosno kao apsolutni iznos.

G

Garancijski fond
Tijelo nastalo u nastojanju da država zaštiti žrtve neosiguranih, odnosno nepoznatih vozača motornih vozila te vozila osiguranih kod osiguravajućih društava koja su došla pod stečaj.

Granično osiguranje
U međunarodnom cestovnom prometu motorna vozila moraju imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju. To je zelena karta, registracijska tablica ili neki drugi dokaz koji ured zemlje u koju se vozilom ulazi prihvaća kao dokaz osiguranja. Vozači koji nemaju takve isprave dužni su pri ulasku u dotičnu zemlju zaključiti tzv. granično osiguranje. Tim osiguranjem osigurava se autoodgovornost za vrijeme u polici navedeno i za štete uzrokovane na području te države.

Grupno osiguranje
Osiguranje većeg broja osoba (grupe osoba) istim ugovorm o osiguranju. Članovi grupe mogu biti radnici preduzeća ili članovi neke asocijacije. Mogu biti osigurani jednom policom osiguranja ili zasebnim policama unutar istog ugovora.

K

Kargo osiguranje
Osiguranje robe u transportu, a obzirom na transportnu granu kargo se dijeli na pomorski i nepomorski kargo. Dijeli se na osiguranje domaćeg karga i osiguranje međunarodnog karga.

Kasko osiguranje
Osiguranje prevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvata osiguranje pomorskog kaska, osiguranje riječnog kaska, osiguranje avionskog kaska i osiguranje automobilsko. Ovo osiguranje može biti potpuno ili djelimično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Prema tome da li se prevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili u inostranstvu postoji domaći i međunarodni kasko.

Kasko osiguranje motornih vozila
Osigurava sve vrste motornih, priključnih, radnih i tračnih vozila i njihove sastavne dijelove. Mogu se posebno osigurati i dodatni uređaji i oprema. Osiguranje se može zaključiti sa širim pokrićem kao potpuno kasko osiguranje ili s užim pokrićem kao potpuno kasko osiguranje ili s užim pokrićem kao djelimično kasko osiguranje. Potpuni kasko pokriva: saobraćajnu nezgodu (prevrnuće, sudar, udar i sl.); požar i druge rizike požarnih osiguranja; krađu, provalnu krađu, protupravno oduzimanje vozila; zlonamjerni postupak ili obijest trećih kao i neke druge rizike. Kod uništenja ili nestanka vozila (totalna šteta) visina štete se utvrđuje prema vrijednosti vozila (tržišnoj) umanjenoj za vrijednsot ostataka. Kod djelimičnih šteta utvrđuju se troškovi popravka umanjeni za vrijednost ostataka dijelova koji se zamjenjuju.

Kreditna osiguranja
Osiguranje kojim se osigurava potraživanje vjerovnika od dužnika. Vjerovnik (osiguranik) ima pravo naknade štete prema uslovima ugovora o osiguranju ako nije bio u mogućnosti naplatiti svoje potraživanje zbog nastanka određenog rizika.

L

Likvidacija štete
Izvršavanje osnovne obaveze osiguravatelja iz ugovora o osiguranju ako je nastupio određeni uslov (rizik i šteta) predviđen ugovorm o osiguranju. Sastoji se iz utvrđivanja postojanja štete, uzroka štete, uzročne veze izmđu osiguranog rizika i štete, visine štete, visine osigurnine, prava na regres kao i isplate osigurnine.

M

Malus
1. Doplatak na premiju ugrađen u cjenik koji osiguravatelj obračunava osiguraniku za individualan nepovoljan odnos premije i šteta; povišenje premijske stope osiguraniku za idući period. 2. U osiguranju motornih vozila, suprotno od bonusa, malus je kazna u obliku povećanja premije u idućem osigurateljnom periodu za osiguranike koji su u određenom osigurateljnom razdoblju imali štetu ili ostvarili negativan odnos između uplaćene premije i isplaćenih šteta.

Materijalna šteta
Šteta koja nastaje uništenjem ili oštećenjem stvari ili povredom imovinskih prava oštećene osobe.Očituje se i u smanjenju imovine oštećene osobe.

N

Neosigurano motorno vozilo
Vozilo čiji vlasnik po propisima o obaveznom osiguranju podliježe obavezi sklapanja ugovora o osiguranju od autoodgovornosti, a tu obavezu nije izvršio.

Nepoznato motorno vozilo
Vozilo koje je uzročnik nezgode, a čiji je vozač ostao neidentifikovan, bilo da je pobjegao s mjesta nezgode, bilo da mu nisu uzeti podaci.

O

Obračun premije
Izračunavanje cijene osiguranja nekog rizika. Ovisi od težine rizika koji se želi osigurati, a pri ocjeni težine rizika uzimaju se u obzir sve okolnosti koje su od značaja za rizik.

Obrok premije
Dio premije iz ugovora o osiguranju koji se odnosi na ugovoreno trajanje osiguranja.

Opšti uslovi osiguranja
Sadrže osnovne odredbe ugovora o osiguranju i osnovni su dio police osiguranja. Odnose se u osnovnim odredbama na sve ugovore jedne vrste osiguranja, a proširenje ili sužavanje prava iz pojedinog ugovora ili grupe ugovora o osiguranju utrđuju se posebnim uslovima ili dopunskim uslovima, te klauzulama.

Osiguranik
1. U osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja na tuđi račun jedna ili više trećih osoba. 2. U osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj je se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik.

Osigurani rizik
Element ugovora o osiguranju; događaj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pojmom rizik podrazumijeva se budući neizvjesni događaj nastao nezavisno od isključive volje osiguranika zbog kojeg osiguranik može pretrpjeti materijalnu štetu.

Osigurani slučaj
Događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću.

Osiguranje
U funkciji naknade šteta i isplate ugovorenih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe.

Osiguranje imovine
1. Podrazumijeva sve vrste neživotnih osiguranja. 2. Dijeli se na osiguranje stvari i osiguranje interesa. Kod osiguranja stvari osiguraniku se nadoknađuje gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta koji je vlasništvo osiguranika ili je za njega osiguranik odgovoran.

Osiguranje učenika i studenata od posljedica nesretnog slučaja
Grupno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja učenika ili studenata od 6 do 28 godina života. Obično se može ugovoriti osiguranje za slučaj: 1. troškova pogreba za smrt zbog nesretnog slučaja; 2. trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) od posljedica nesretnog slučaja; 3. dnevne naknade zbog nesretnog slučaja; 4. troškove liječenja zbog nesretnog slučaja. Nije moguće zaključiti osiguranje učenika i studenata za slučaj smrti. Ugovarač je škola, fakultet, dom i sl.

Osiguravač

Osnovna premija
Premija osiguranja koja se plaća za one rizike (tzv. osnovne rizike) koji su redovno pokriveni svakom policom.

P

Polica osiguranja
Isprava o ugovoru o osiguranju, dokumenat potpisan od osiguravatelja, (može i faksimil potpisa) sadržan u ugovoru osiguranja.

Ponuda osiguranja
Ponuda ugovaratelja osiguranja osiguravatelju za zaključenje ugovora o osiguranju, koja je najčešće napisana na tiskanici osiguravatelja.

Povrat premije
Postupak smanjenja ugovorene premije osiguranja uz povrat novca, a može nastati kod: ugovorenog konačnog obračuna premije koji se provodi na bazi elemenata koji su važili za cijelo trajanje ugovora o osiguranju te doveli do smanjenja ukupno obračunate premije, zatim unaprijed ugovoreni povrati premije kod osiguranja koja su ostvarila izrazito povoljan tehnički rezultat i povrat premije iz drugih razloga koji dovede do prijevremenog raskida ugovora o osiguranju.

R

Razred opasnosti
Značajka osiguranog predmeta vezana uz stepen jegove izloženosti pojedinom riziku.

Regres
Označava pravo osiguravatelja da od osobe koja je prozrokovala štetu naplati isplaćeni iznos odštete.

Reosiguranje
Zasebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravatelj prenosi na reosiguravatelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguravatelju premiju reosiguranja.

T

Tarifiranje
Utvrđivanje karakteristika rizika. Osiguravatelji su rizike podijelili u razrede opasnosti, što uslovljava i primjenu različitih premijskih stopa.

Treća osoba
Pojam koji u osiguranju autoodgovornosti označava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete po (obaveznom) osiguranju.

U

Ugovor o osiguranju
Pravni posao kojim se ugovaratelj osiguranja obavezuje uplatiti premiju osiguranja, a osiguravatelj preuzima obavezu isplate naknade ili ugovorene svote u slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguraniku ili trećoj osobi.

Uslovi osiguranja
Skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguravatelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju.

V

Vještačenje
Postupak stručnog utvrđivanja činjeničnog stanja ili uzroka koji su doveli do ostvarenog rizika.

Vještak
Osoba s potrebnim kvalifikacijama i iskustvom za obavljanje poslova vještačenja, utvrđivanja naravi, uzroka, opsega i visine štete, te davanja mišljenja, ispostavljanja svjedodžaba i izvještaja o nalazu.

Z

Zelena karta
Međunarodna isprava o osiguranju autoodgovornosti, koja je osigurateljna putovnica za motorno vozilo u međunarodnom saobraćaju. Sadrži međunarodne oznake svih država članica zelena karte, najnužnije podatke o osiguraniku i vozilu, te o vremenuj za koje vrijedi. Sadrži i klauzule koje potpisuje osiguranik, a koje predstavljaju punomoć obrađivačkom uredu da može obraditi i isplatiti štetu nastalu tim vozilom na njegovom području. Strogo je formalizovan obrazac.


 

 

Kontaktirajte nas

picture

 

Address: Hifzi Bjelevca 82/1
Telephone: +387-33-776-388
FAX: +387-33-776-399
Besplatni info : 0800 20 205
E-mail: [email protected]